Regulamin i polityka prywatności

Zapoznaj się z zasadami serwisu zanim zaczniesz w pełni korzystać z jego możliwości.

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Dotatio.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis Dotatio.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych serwisu Dotatio.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
- Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
- Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

I. DEFINICJE

1. AKTUALIZACJA KONTA – działanie w Serwisie następujące w momencie każdorazowego logowania się użytkownika w Serwisie.

2. AKTYWACJA KONTA – działanie w Serwisie udostępnione użytkownikowi po dokonaniu Rejestracji i Potwierdzeniu Rejestracji, następujące w momencie uiszczenia Opłaty abonamentowej zgodnie z Cennikiem.

3. CENNIK - zestawienie cen za Usługi świadczone przez Serwis, dostępny na stronie internetowej Dotatio.pl.

4. DOMENA - część serwisu przypisana do konkretnego Właściciela, gdzie Właściciel może zapraszać innych użytkowników, tworzyć swoje Projekty i składać Zamówienia.

5. DOSTAWCA - specjalny Użytkownik Serwisu, który realizuje składane przez innych Użytkowników zamówienia na materiały budowlane. Rejestracja jako Dostawca nie jest możliwa z poziomu Serwisu.

6. KONTO – indywidualnie utworzony profil Użytkownika w Serwisie, dostępny za pośrednictwem loginu i hasła wybranego przez Użytkownika, dzięki któremu możliwe jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i pakietu Usług oferowanych przez Serwis.

7. MIESIĄC - miesiąc kalendarzowy.

8. OFERTA - zestawienie i charakterystyka Usług świadczonych przez Serwis, dostępna na stronie internetowej Dotatio.pl.

9. OPŁATA ABONAMENTOWA - opłata za utrzymanie i prowadzenie Konta Właściciela, płatna wg taryfikatora określonego w Cenniku.

10. POTWIERDZENIE REJESTRACJI – czynność Użytkownika Serwisu, która odbywa się poprzez kliknięcie w łącze (link) w wiadomości, przesłanej do osoby, która prawidłowo wypełniła formularz rejestracyjny. Dane uzyskane podczas Rejestracji, która nie została potwierdzona, w sposób określony w zdaniu powyżej, w terminie 30 dni od momentu Rejestracji, będą administracyjnie usuwane.

11. REGULAMIN - niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Serwis.

12. REJESTRACJA - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Serwisu danych niezbędnych do realizacji Usług, następujące za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

13. SERWIS - serwis internetowy umożliwiający prowadzenie projektów remontowych i zamówień ze sklepów budowlanych, prowadzony w domenie Dotatio.pl.

14. USŁUGI - odpłatne i nieodpłatne usługi świadczone przez Serwis.

15. USŁUGI NIEODPŁATNE - usługi świadczone przez Serwis i wymienione w Ofercie, inne niż wymienione w Cenniku, pod warunkiem dokonania przez Użytkownika Aktywacji Konta.

16. USŁUGI ODPŁATNE - usługi wymienione w Cenniku, w szczególności ogłoszenia i linki promowane oraz strona internetowa Korepetytora w domenie Dotatio.pl., dostępne pod warunkiem spełnienia wymogów określonych Regulaminem, i uiszczenia opłaty za daną Usługę zgodnie z Cennikiem.

17. USŁUGODAWCA – Właściciel serwisu.

18. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i Potwierdzenia Rejestracji w celu utworzenia konta w Serwisie.

19. WŁAŚCICIEL DOMENY - specjalny typ użytkownika, osoba zarejestrowana w Serwisie płacąca abonament i korzystająca ze świadczonych przez Serwis Usług płatnych mogąca zapraszać innych Użytkowników;

20. WŁAŚCICIEL SERWISU - właścicielem serwisu Dotatio.pl jest F3 Media Agencja Reklamowa, NIP 7871973471, adres do korespondencji: Pogodna 10, 60-275 Poznań.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Regulamin określa zasady świadczenia przez Serwis na rzecz Użytkowników usług polegających na:

- tworzeniu projektów inwestycyjno-remontowych
- zarządzaniu pracownikami i wykonawcami
- zamawianiu towarów bezpośrednio u dostawcy z elastycznymi formami dowozu
- prowadzeniu szczegółowej dokumentacji związanej z inwestycjami remontowymi
- przeprowadzaniu szczegółowych analiz i raportów związanych zarówno z inwestycjami jak i z pracownikami

3. Serwis świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Cenniku.

4. Serwis przeznaczony jest dla:

- klientów inwestycyjnych z branży nieruchomości
- firm remontowo-usługowych
- pracowników i wykonawców wyżej wymienionych przedsiębiorstw

5. Umowa o świadczenie Usług nieodpłatnych zawarta zostaje z chwilą dokonania Aktywacji.

6. Umowa o świadczenie Usług odpłatnych zawarta zostaje z chwilą dokonania Aktywacji i uiszczeniu opłaty za Usługę odpłatną, zgodnie z Cennikiem.

7. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, odpowiadający okresowi świadczenia Usługi, wskazanemu w Cenniku, a w przypadku Usług nieodpłatnych na okres za jaki uiszczona została Opłata abonamentowa.

8. Serwis ma prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyn, zaprzestać świadczenia Usług nieodpłatnych.

9. Serwis nie dostarcza Użytkownikom treści o charakterze bezprawnym.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez użytkownika:

- urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet,
- przeglądarki sieci Internet,
- oprogramowania akceptującego pliki Cookies.

IV. SPOSÓB ZAMAWIANIA USŁUG I KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis przyznaje Użytkownikowi, który dokonał Rejestracji oraz Potwierdzenia Rejestracji w Serwisie, Konto, z którego Użytkownik korzysta posługując się przyznanym mu indywidualnym loginem i hasłem.

2. Jedyną metodą przyznania Konta jest uprzednia Rejestracja w Serwisie oraz dokonanie Potwierdzenia Rejestracji.

3. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Użytkownik o danym adresie poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Kolejna Rejestracja z wykorzystaniem danego adresu poczty elektronicznej jest możliwa po uprzednim anulowaniu Rejestracji przypisanej do danego adresu e-mail.

4. Jeden Użytkownik może mieć dostęp do Domen wielu Użytkowników. Dostęp otrzymuje po akceptacji uprzednio wysłanego drogą elektroniczną zaproszenia przez Właściciela Domeny.

5. Można być jednocześnie Właścicielem Domeny i Użytkownikiem (w charakterze pracownika/wykonawcy) innej Domeny.

6. Bycie Użytkownikiem Domeny jednocześnie nie będąc Właścicielem żadnej Domeny jest Usługą Bezpłatną i nie wiąże się z pobieraniem jakichkolwiek opłat.

7. Korzystanie z Usług nieodpłatnych możliwe jest po uprzedniej odpowiednio Aktywacji oraz Aktualizacji Konta. Korzystanie z Usług odpłatnych możliwe jest po uprzedniej odpowiednio Aktywacji oraz Aktualizacji Konta i uiszczeniu opłaty za Usługę, zgodnie z Cennikiem.

8. Usługa odpłatna uruchamiana jest niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Serwisu opłatą uiszczoną przez Użytkownika za daną Usługę.

9. Dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Serwisu kwotą za daną Usługę, w wysokości wskazanej w Cenniku.

10. Osoba korzystająca z Serwisu odpowiada w pełnym zakresie za wszelkie komentarze, które dodała do Serwisu. Komentarz nie powinien zawierać treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, naruszającym prawa osób trzecich, obraźliwych lub niezgodnych z Regulaminem.

11. Administrator nie dokonuje weryfikacji w żadnej formie komentarzy dodanych przez Użytkowników Serwisu, nie ingeruje w ich treść merytoryczną oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich dodaniem do Serwisu, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka odpowiedzialność wynika z przepisów prawa. Administrator ma prawo usunięcia lub edytowania poszczególnych komentarzy w przypadku, gdy naruszają one postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku pozyskania wiarygodnej informacji o ich bezprawności od podmiotów uprawnionych.

V. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE USŁUG I KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik decydując się na zawarcie umowy o świadczenie Usług z Serwisem niniejszym oświadcza, że:

- zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać,
- dane podane w formularzu rejestracyjnym lub w innych formularzach nie naruszają praw osób trzecich i potwierdza, że przekazane dane nie zawierają żadnych treści niezgodnych z prawem lub Regulaminem,
- przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest umieszczanie w formularzu rejestracyjnym, w innych formularzach lub komentarzach w serwisie Dotatio.pl, treści o charakterze bezprawnym, naruszającym prawa osób trzecich, obraźliwych lub niezgodnych z Regulaminem,
- zamierza korzystać z Usług zgodnie z Regulaminem, Cennikiem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
- będzie uiszczać opłaty w terminach i wysokościach określonych w Cenniku za Usługi i czynności związane z realizacją umowy o świadczenie Usług, wskazanych w Regulaminie i Cenniku.

VI. OPŁATY

1. Serwis umożliwia wnoszenie opłat zgodnie z Cennikiem za oferowane Usługi poprzez skorzystanie z systemu płatności internetowych oferowanego przez podmiot trzeci.

2. Możliwość otrzymywania faktury za wniesioną zgodnie z Cennikiem opłatę za oferowane Usługi jest możliwe poprzez skorzystanie z formularza dostępnego w panelu Użytkownika.

3. Faktura dla Użytkownika wystawiona w danym Miesiącu obejmują należności za ten Miesiąc.

4. Użytkownik jest zobowiązany do podania danych do wystawienia faktury w formularzu, o którym mowa powyżej.

5. Serwis udostępnia fakturę Użytkownikowi w formie elektronicznej, na co Użytkownik wyrażą zgodę poprzez akceptację Regulaminu podczas dokonywania Rejestracji.

VII. REKLAMACJE

1. Użytkownik korzystający z Usług oferowanych w Serwisie może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Serwis Usług świadczonych na podstawie Regulaminu.

2. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@dotatio.pl.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz żądanie reklamacji. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w niniejszym ustępie.

4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O ich rezultacie Serwis niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Brak odpowiedzi w wyżej zakreślonym terminie jest jednoznaczny z pozytywnym rozstrzygnięciem reklamacji.

VIII. WARUNKI ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Serwis ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług w sytuacji rażącego naruszania przez Użytkownika Serwisu postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku:

- zamieszczania w formularzu rejestracyjnym, profilu Użytkownika, innych formularzach lub w komentarzach danych naruszających prawa osób trzecich, niezgodnych z prawem lub Regulaminem,
- dalszego naruszania Regulaminu przez Użytkownika pomimo upomnienia otrzymanego drogą poczty elektronicznej od Serwisu,
- korzystania przez Użytkownika Serwisu z Usług oferowanych przez Serwis w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
- niemożliwości świadczenia Usług przez Serwis z przyczyn niezależnych od Serwisu.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do:

- okresowego wyłączania systemu ogłoszeń elektronicznych w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
- przerw w dostępie do Usług bez podania przyczyn spowodowanych pracami modernizacyjnymi systemu teleinformatycznego,
- wysyłania na podane przez Użytkowników adresy e-mail komunikatów związanych z Usługami lub w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Regulaminu przesłania upomnienia/wezwania do zaprzestania naruszeń Regulaminu.

3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje Konto w Serwisie i tym samym rozwiązać umowę o świadczenie Usług z Serwisem. Ustawienia Konta użytkownika umożliwiają wybranie opcji usunięcia Konta. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług z serwisem może nastąpić także za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie przez Użytkownika swojego oświadczenia w tym zakresie na adres biuro@dotatio.pl.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w profilach Użytkowników, innych formularzach, linkach znajdujących się w Serwisie i w komentarzach. Ani za działania lub zaniechania Użytkowników.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów zawartych przez Użytkowników serwisu (Właścicieli, Pracowników, Dostawców).

3. Serwis ponosi odpowiedzialność za zawinione przez Serwis niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług odpłatnych.

4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, wynikające z utraty spodziewanych korzyści, dobrego imienia, w szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za: niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, w przypadku gdy nastąpiło to wskutek działania siły wyższej lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Serwisu, za zabezpieczenie danych w komputerze lub jakimkolwiek innym nośniku informacji przed ingerencją osób trzecich, w tym w szczególności pod względem zabezpieczenia antywirusowego, za przerwy w dostępie do Serwisu oraz za opóźnienia, utratę danych ani za szkody powstałe w czasie transmisji danych z witryny do i od Użytkownika, za treść i zawartość, w szczególności prawdziwość, kompletność, danych zawartych w profilach Użytkowników, ogłoszeniach lub na stronach Korepetytorów w domenie Dotatio.pl, za działania lub zaniechania Użytkowników, za działania innych użytkowników sieci Internet.

5. Stała dostępność stron internetowych ani ich bezbłędne funkcjonowanie z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w Regulaminie nie jest gwarantowane przez Serwis.

6. Nie udziela się jakiejkolwiek gwarancji w odniesieniu do stanu, dostosowania do potrzeb, dostępności, dokładności, niezawodności, przydatności lub zgodności z treścią danych zawartych w formularzach w serwisie Dotatio.pl.

7. Serwis zobowiązany jest, w miarę możliwości technicznych, do niezwłocznego usuwania wad jakości świadczonej Usługi. W przypadku wystąpienia przerw lub zakłóceń w jakości świadczonej Usługi, powstałych z winy Serwisu Użytkownikowi korzystającemu z Usług odpłatnych przysługuje roszczenie reklamacyjne.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o świadczenie Usług nieodpłatnych lub umowy o świadczenie Usług odpłatnych, Użytkownik ma prawo od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpienia od umowy dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@dotatio.pl.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Usługa została wykonana przez Serwis za zgodą Użytkownika, w szczególności w przypadku wykonania przez Serwis Usług określonych w Cenniku i w Regulaminie. W takiej sytuacji Użytkownik może odstąpić od umowy tylko w takim zakresie, w jakim nie została ona faktycznie wykonana przez Serwis.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Serwisu. Kontakt z Serwisem w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@dotatio.pl.

2. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych przetwarzanych w Serwisie znajdują się w polityce prywatności Serwisu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

2. Serwis ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, Cennika oraz Oferty. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego Regulaminu, Cennika i Oferty w Serwisie. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed datą zmiany. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu w Serwisie.

3. Podany podczas Rejestracji adres e-mail Użytkownika służył będzie do wszelkiej z nim korespondencji, informowania o funkcjonowaniu Serwisu oraz Usług, przesyłania zawiadomień, wezwań i oświadczeń woli Serwisu, w związku z czym Użytkownik zapewnia i będzie dbał o to, by adres ten był czynny i poprawnie skonfigurowany.

4. Użytkowników Serwisu obowiązuje netykieta.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

6. Prawem właściwym jest prawo polskie.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.08.2020.

Polityka prywatności

1. Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności mają takie znaczenie, jak wynika to z Regulaminu Serwisu.

2. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Rejestracja Konta w Serwisie wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych:

  • Imię
  • adres poczty elektronicznej

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług w ramach konta w Serwisie.

4. Po dokonaniu Rejestracji Konta w Serwisie Użytkownik może uzupełnić profil Użytkownika w ramach Konta o dodatkowe dane osobowe, które nie są wymagane do Rejestracji Konta i nie są niezbędne do korzystania z Usług świadczonych w Serwisie. Dodatkowe dane osobowe obejmują:

  • Nazwisko
  • telefon
  • nazwę firmy
  • NIP

Uzupełnienie tych danych jest dobrowolne i służy zwiększeniu ilości informacji dostępnych dla innych użytkowników Serwisu. Nazwa firmy i NIP są niezbędne, aby móc korzystać z modułu zamówień. Decydując się na edycję profilu Użytkownika lub dodanie danych osobowych w jakimkolwiek innym miejscu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego dodatkowo udostępnionych danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszej polityce prywatności.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także potwierdzenie zapoznania się zasadami przetwarzania danych osobowych następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego w formularzu rejestracji w Serwisie.

Użytkownik w każdym czasie może usunąć dane osobowe, które udostępnia fakultatywnie.

5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w postaci adresu IP oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików „cookies” (o czym szerzej w dalszej części polityki prywatności).

6. Administrator zapewnia w Serwisie możliwość skontaktowania się przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania adresu poczty elektronicznej, który jest niezbędny do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie w formularzu kontaktowym adresu e-mail jest dobrowolne, lecz jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysłania zapytania i skontaktowania się z Administratorem.

7. Administratorem danych osobowych jest Adam Włodarczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F3 Media Agencja Reklamowa Adam Włodarczak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Pogodna 10, 60-275 NIP: 7871973471, REGON: 300863275.

8. Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@dotatio.pl.

9. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych przez podmioty, które współpracują z Administratorem i przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

11. Dane osobowe Użytkowników (w tym także adres IP urządzenia Użytkownika, oraz inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików „cookies”) przetwarzane na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), głównie w celu świadczenia Usług w ramach Serwisu oraz w innych niżej wskazanych celach, w tym:

a) W zakresie korzystania z Serwisu:

- w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług przez Serwis w zakresie, w jakim jest to konieczne do udostępnienia Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie; w tym w szczególności w celu świadczenia Usług związanych z prowadzeniem Konta w Serwisie; w celu obsługi płatności dokonywanych przez Użytkowników oraz w celu obsługi reklamacji Usług przez Użytkowników korzystających z Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług w zakresie danych wymaganych przy Rejestracji Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- w celu wykonania umowy o świadczenie Usług przez Serwis poprzez umożliwienie Użytkownikowi uzupełnienia swojego profilu w ramach Konta oraz inne formularze o dodatkowe dane osobowe w zakresie, w jakim Użytkownik chce udostępniać innym Użytkownikom dodatkowe treści swojego profilu oraz innych formularzy - podstawą prawną przetwarzania zgoda Użytkownika w zakresie danych Użytkownika podanych po dokonaniu Rejestracji Konta w ramach uzupełnienia profilu Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Usługodawcy, wynikających z właściwych przepisów (w tym podatkowych) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- w celu ewentualnego zidentyfikowania, ustalenia i dochodzenia roszczeń wobec Użytkowników lub w celu odparcia roszczeń Użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

b) W zakresie korzystania z formularza kontaktowego:

- w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi przesłanej wiadomości w ramach formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności zapewnienia Administratorowi sposobu komunikacji z osobami korzystającymi z Serwisu.

c) W zakresie plików „cookies”:

- w celu statystycznym i analitycznym – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora związany z poprawą wydajności i funkcjonalności Serwisu, jak również prowadzenia statystyk osób odwiedzających Serwis – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, np. przed atakami zewnętrznymi –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

d) W zakresie informacji handlowych:

- w celu podejmowania działań informacyjno-marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i następuje wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego lud podjęciem innych czynności w Serwisie (np. wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego), wymagających podania danych osobowych, jednakże jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Usług świadczonych przez Serwis.

13. W związku ze świadczeniem Usług przez Serwis dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia Usług, a także innym podmiotom współpracującym z Serwisem takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne.

Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Serwis korzysta z usługi Google Analytics dla zbierania i analizowania informacji o Serwisie. W powyższym celu informacje o osobach korzystających z Serwisu są przesyłane do Google. Google wyklucza przesyłanie informacji umożliwiających identyfikację danej osoby, jednakże adres IP nie jest traktowany jako taka informacja przez Google. Wobec powyższego Serwis aktywował funkcję anonimizacji adresu IP, na skutek czego adres IP ulega skróceniu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W szczególnych, ściśle określonych przypadkach możliwe jest przesłanie pełnego adresu IP do serwera Google zlokalizowanego poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), gdzie nastąpi jego odpowiednie skrócenie.

Z zastrzeżeniem powyższego, dane osobowe Użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i nie będą przekazywane podmiotom trzecim spoza tego terenu.

14. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

15. Każdy użytkownik Serwisu po dokonaniu Rejestracji ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania swoich danych osobowych;
- usunięcia swoich danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- żądania przenoszenia swoich danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystanie z innych uprawnień, o których mowa powyżej następuje poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@dotatio.pl.

Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zaprzestanie przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

17. W razie uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownik ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

18. Serwis używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies": sesyjne i stałe. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Administrator wykorzystuje własne pliki „cookies” w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

19. Użytkownik ma prawo wyrażenia zgody na przesyłanie przez Serwis na adres e-mailowy Użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.), z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, przy czym przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Podanie w tym celu danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wysyłania do Użytkowników takich informacji.